Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen Beyond Ordering BV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 255, 9090 Melle, Oost-Vlaanderen, België en KBO-nummer 0760305893 (hierna de “Ondernemer”) en haar Klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

1.2 De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan de Ondernemer.

1.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden haar als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant gedane bestelling of order de Klant, doch de Ondernemer slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.

2.2 Indien de orderbevestiging van de Ondernemer enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te gaan.

2.3 Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke toestemming door de Ondernemer.

Artikel 3: Omschrijving van de te leveren goederen en diensten

3.1 Een omschrijving van de te leveren goederen en diensten is opgenomen in een afzonderlijke orderbevestiging en/of overeenkomst tussen de Ondernemer en de Klant.

3.2 Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantie beperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, de orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen de Ondernemer en de Klant.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1 De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door de Ondernemer vermelde prijzen excl. taksen, BTW, verpakkingskosten, transport- en verzekeringskosten, die integraal ten laste van de Klant zijn.

4.2 Wijzigingen door de Klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) de Ondernemer hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat de Ondernemer alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.

4.3 Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

4.4 Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van de Ondernemer contant en netto betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.

4.5 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 10 % per jaar, alsook een forfaitair bedrag van 10 % van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR. Dit onverminderd het recht voor de Ondernemer om een hogere schadevergoeding te vorderen, mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.6 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt de Ondernemer zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot de Ondernemer de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.

4.7 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

Artikel 5: Levering en uitvoering

5.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Behoudens andersluidend dwingend recht of uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend en kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

5.4 Indien de Klant de afname weigert of de levering verhindert, bijv. door het niet verstrekken van inlichtingen noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen ter zijner beschikking worden opgeslagen voor zijn rekening en risico. De hierdoor ontstane bijkomende (opslag)kosten zullen aan de Klant aangerekend worden, onverminderd het recht voor de Ondernemer om de ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding na te streven.

Artikel 6: Retourneren en omruilen

6.1 Alle artikelen kunnen teruggenomen of geruild worden behalve bestellingen, promotie artikelen en op maat gemaakte artikelen.

6.2 De retour/ruil is enkel mogelijk binnen de 14 dagen met een geldig aankoopbewijs.

6.3 Artikelen moeten steeds in originele verpakking en ongeopend zijn. Gebruikte artikelen kunnen niet teruggenomen of geruild worden.

Artikel 7: Controle, klachten en garantie

7.1 De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden, bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.

7.2 Klachten in verband met de hoeveelheid en/of niet-overeenstemming dienen onverwijld bij levering (in geval van zichtbare gebreken), dan wel uiterlijk binnen de 7 dagen (in geval van verborgen gebreken) aan de Ondernemer te worden gemeld per aangetekende zending en met vermelding van relevante gegevens (o.a. bestel- en factuurnummer), bij gebreke waaraan de Ondernemer elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

7.3 Behoudens andersluidend dwingend recht of een andersluidende regeling, dienen klachten in ieder geval binnen de 14 dagen na datum van de levering volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Ondernemer.

7.4 Om een beroep te doen op een waarborg, moet de Klant het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De waarborg is niet overdraagbaar.

7.5 Onze waarborg draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn.

7.6 Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat de waarborg van de Ondernemer er enkel in dat goederen die als niet-conform worden erkend, naar keuze van de Ondernemer kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige goederen dan wel worden hersteld. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

7.7 De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van goederen door de Klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon.

Artikel 8: Verhuur

8.1 De verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van de Ondernemer. Het is de Klant verboden deze te vervreemden, te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden, of hieraan veranderingen aan te brengen die de aard of de werking van de goederen wijzigen, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Het is de Klant verboden om merken, herkenningstekens, licenties of serienummers van de goederen te verwijderen. De Klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, deze correct te onderhouden, dit alles overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften. Indien de Klant zuiver materiaal huurt, zonder technische bijstand of support van de Ondernemer, dan wordt hij geacht over de nodige technische kennis te beschikken.

8.2 Indien de Klant eenmaal in gebreke zou blijven om een huurfactuur tijdig te voldoen, dan is de Ondernemer gerechtigd om alle goederen die hij aan deze Klant verhuurt, terug te nemen, inclusief die goederen waarvan de huurfacturen wel correct werden voldaan. De Ondernemer is eveneens gerechtigd om de verhuurde goederen terug te nemen, indien zijn belangen zouden worden geschaad door mogelijke insolvabiliteit van de Klant, slecht of schadelijk gebruik van het verhuurde materiaal, etc. Ingeval van faillissement, komt automatisch en van rechtswege een einde aan de overeenkomst, en zal de Ondernemer gerechtigd zijn om onmiddellijke afgifte / teruggave van de goederen te vragen aan de curator.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien de Ondernemer (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is de Ondernemer slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is de Ondernemer niet aansprakelijk.

9.2 Ingeval de Ondernemer aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.3 De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

9.4 De Klant vrijwaart de Ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan de Ondernemer toerekenbaar is.

9.5 In geval van overmacht zal de Ondernemer niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal de Ondernemer geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van de Ondernemer worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 7 dagen of meer voortduurt, zijn de Ondernemer en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door de Ondernemer zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

Artikel 10: Gehuurde goederen – teruggave, schade, reparatie en vergoeding

10.1 De Klant verbindt er zich toe om tijdens de huurperiode de gehuurde goederen als een goede huisvader onder zich te houden en deze te gebruiken volgens de regels van de kunst en voor het doel waartoe deze zijn bestemd. De Klant verbindt er zich tevens toe om bij het einde van de overeengekomen huurperiode de goederen in goede staat van onderhoud, perfect functionerend, onbeschadigd en volledig (bijv. voorzien van alle accessoires) opnieuw te overhandigen aan de Ondernemer, op de overeengekomen plaats en tijdstip.

10.2 Indien er na teruggave, (bij de ontvangst dan wel op een later tijdstip bij controle van de teruggebrachte goederen), door de Ondernemer zou dienen te worden vastgesteld dat er delen van het verhuurde zouden ontbreken, dan zullen de kosten van vervanging van deze delen aan de Klant aangerekend worden op basis van de vervangingswaarde, tenzij de Klant de ontbrekende goederen / apparatuur alsnog binnen de 24 uur na aanmaning op de overeengekomen plaats bezorgt. Eventuele meerkosten, ingevolge het onvolledig of gebrekkig zijn van de goederen (o.a. herstellingskosten, derving, huurinkomsten…) zijn steeds ten laste van de Klant. Per geopend dossier wordt hierbij een administratiekost van 50 euro excl. BTW aangerekend.

10.3 Indien er na teruggave (bij de ontvangst dan wel op een later tijdstip bij controle van de teruggebrachte goederen), door de Ondernemer beschadigingen / gebreken worden vastgesteld, dan zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief bestek- en administratiekosten, arbeidsloon en onderdelen, aan de Klant apart in rekening gebracht worden. Het is hierbij steeds de verantwoordelijkheid van de Klant om er voor te zorgen dat, op het tijdstip van teruggave van de goederen, een tegensprekelijke controle geschiedt omtrent de staat / correcte werking en volledigheid ervan. Indien de Klant daartoe in gebreke zou blijven, dan wordt hij geacht zich onherroepelijk akkoord te verklaren met de latere eenzijdige vaststellingen hieromtrent door de Ondernemer.

10.4 Indien de Ondernemer, na tegensprekelijke controle / op een later tijdstip, alsnog verborgen gebreken zou vaststellen, dan zal hij alsdan zo snel als mogelijk aan de Klant detail overmaken van zijn vaststellingen en de hieraan verbonden kostprijs. Indien de Klant deze vaststellingen of kostprijs zou betwisten, dan dient hij uiterlijk binnen de 48u na ontvangst van deze vaststellingen het nodige te doen om hieromtrent een tegensprekelijke expertise uit te lokken, hetzij via een daartoe in onderling overleg aan te stellen deskundige, dan wel via een gerechtsdeskundige daartoe aan te stellen door de rechtbank, te provisioneren door de Klant. Indien de Klant nalaat om bovengenoemde binnen vermeld tijdsbestek te doen, dan zal hij zich onherroepelijk akkoord verklaren met de bijkomende vaststellingen van de Ondernemer.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door de Ondernemer ontwikkelde, gebruikte en aangeboden materiaal en/of diensten, waaronder doch niet beperkt tot software, programmacode, scripts, teksten, tekeningen, schetsen, grafische ontwerpen, schema’s, tabellen, modellen, enz., zijn en blijven exclusief bij de Ondernemer of diens licentiegever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, gepubliceerd of aan derden ter hand gesteld worden voor ander dan louter intern gebruik. De Klant verwerft enkel een beperkt gebruiksrecht zolang de overeenkomst met de Ondernemer loopt om de genoemde materialen en diensten aan te wenden conform de tussen de Ondernemer en de Klant gemaakte afspraken.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle goederen blijven volle eigendom van de Ondernemer tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten en schadevergoeding.

12.2 Gehuurde goederen blijven te allen tijde volle eigendom van de Ondernemer, ook wanneer het huurbedrag en de waarborg volledig werden voldaan door de Klant.

Artikel 13: Ontbinding

13.1 De Ondernemer heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door de Ondernemer gevraagde zekerheden te stellen; of (v) indien de Ondernemer goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens de Ondernemer wel zal nakomen.

13.2 In geval van ontbinding heeft de Ondernemer tevens recht op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag als vergoeding voor de kosten, rente, winstderving en schade die de Ondernemer heeft geleden, onverminderd het recht van de Ondernemer om vergoeding van eventueel hogere schade te vorderen, en worden alle vorderingen van de Ondernemer op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

14.2 Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Ondernemer gelegen is, bevoegd. Alle relevante invorderingskosten vallen ten laste van de Klant.

 

Versie 12 maart 2024

Bezoek QR refund op de conferentie herbruikbaar cateringmateriaal

Bezoek QR refund op de conferentie herbruikbaar cateringmateriaal

Wanneer?

6 maart 2024

Waar?

Lamot in Mechelen